banner

Vannstanden i Eikern

Eikeren med Fiskumvannet er 20 km lang, inntil 2,5 km bred, 156 m dyp (snitt på 89 m), areal på 27 km², og er med det nummer 56 på lista over Norges største innsjøer. I den ene enden ligger Vestfossen Kraftstasjon som er eiet og driftet av Øvre Eiker Energi.

Vestfossen

Eierform: Egeneid
Andel: 100%
Produksjon i GWh: 11,5
Effekt MW: 3
Idriftsatt: 1983
Fallhøyde i meter: 20

Vestfossen kraftverk ligger ved utløpet av Fiskumvannet/Eikern og har utløp i Drammenselva. Kraftverket ble satt i drift i 1983 og har en Kaplanturbin

Eikern er en stor og viktig innsjø med mange interessenter. Vi følger konsesjonen av 2005 og tappestrategien som er utarbeidet med bakgrunn i denne. Tappestrategien er Øvre Eiker Energis selvpålagte retningslinjer for å optimalisere vassdragsdriften med hensyn til både vannforsyning, kraftverksdrift, miljøinteresser, private grunneierinteresser, båttrafikk, friluftsliv med mer. Vi har en tett og god dialog med EVIKS med tanke på vannuttak til vannforsyning.

Vannstanden i 2022 er noe lavere enn normalt. Grafen under viser årlig variasjon i vannstand i Eikern fra 2005 – 2022.

Fig. Vannstand Eikern 2005-2022

Fig. Vannstand Eikern 2005-2022

Dette skyldes i hovedsak lite nedbør. Øvre Eiker Energi har hatt uvanlig lite produksjon i hele 2022, se graf under som viser kraftproduksjonen fra 1. januar til 1. august fra 2008-2022.

Fig. Vestfossen Kraftstasjon - Årsproduksjon fra 1. januar til 1. august

Fig. Vestfossen Kraftstasjon - Årsproduksjon fra 1. januar til 1. august

Vi sørger til enhver tid for at minstevannføringskrav i Vestfosselva på 1,3 m3/s følges.

Nedbørsstatistikken viser at det har falt ca. 57 % av gjennomsnittlig nedbør de siste 10 år.

fig. Nedbør fra 1. januar - 1. juli

fig. Nedbør fra 1. januar - 1. juli

På vår hjemmeside kan man følge vannstanden her:

https://www.oeenergi.no/vannstand/

 

Vi vil her også legge ut all statistikk og tappestrategi slik at interessenter kan følge med.

 

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

 

Arne Hanto Moen

Administrerende Direktør - Øvre Eiker Energi