Kunngjøring nedtapping ved Dam Skotselv

Kunngjøring:

Øvre Eiker Energi AS -Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Dam Skotselv i Bingselva – Øvre Eiker kommune

Nedtapping av inntaksmagasinet til Skotselv kraftverk.

Øvre Eiker Energi AS (ØEE) vil senke vannstanden ved Dam Skotselv i en begrenset tidsperiode.

Magasinet ovenfor demningen, Dam Skotselv, vil bli tappet ned ved at damlukene blir åpnet slik at magasinet i dammen blir tømt. Vannføringen i Bingselva vil da passere demningen uten å demmes opp. Tiltaket blir utført i forbindelse med Revurdering av Dam og Rørgate tilknyttet Skotselv kraftstasjon.

ØEE har søkt Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE) og fått tillatelse til nedtappingen. NVE stiller visse krav bla. om miljøkartlegging og registrering av arter som blir berørt av senkningen av vannstanden i magasinet.

Biolog og miljøkonsulent vil delta under nedtappingen og det vil bli observert og registrert om det strander fisk eller om det finnes elvemusling i strandsonene som blir tørrlagt, eller om det finnes andre natur og miljøforhold som blir berørt. Tiltak vil bli truffet hvis det strander fisk eller mange elvemuslinger blir funnet. Det vil også bli registrert gamle tømmerdammer som befinner seg nede i bunnen av magasinet som blir synlige ved senkningen av magasinet.

NVE har gitt tillatelse til nedtapping av magasinet i inntil to (2) døgn.

Øvre Eiker Kommune (ØEK) har planlagt å gjøre tiltak på utrast erosjonssikring ved Duvelgården, og har bedt om at vannstanden i forbindelse med utbedringsarbeidet kan holdes så lav som nødvendig i inntil to (2) døgn utover tillatelsen NVE har gitt. Det vil kunne skje ved at magasinet fylles delvis opp, etter at tilsyn i forbindelse med at Revurdering og Miljøkartlegging er utført.

Nedtappingen av magasinet i tilknytning av Dam Skotselv er planlagt utført i uke 24. Vannføringen i Bingselva må være lav når tiltakene blir utført så endelig avgjørelse vil bli foretatt når aktuelt tidspunkt nærmer seg. Dersom vannføringen er for stor i uke 24 vil tiltaket bli utsatt til etter sommerferien.

For eventuelle spørsmål vennligst kontakt Øvre Eiker Energi AS

Tlf 32 25 14 00

Design og utvikling: Senson AS