Leveringsbetingelser
blob-path

Leveringsbetingelser

Generelt
Her kan du lese mer om prosedyrene når du bestiller strøm fra oss, ansvar, samt hvordan vi ivaretar løpende dialog vi har med deg som kunde. For mer informasjon trykk her

Leveringsvilkår for personkunder
Dette avsnittet inneholder informasjon om forhold knyttet til bestilling og leveranse, kredittvurdering, prosedyre i tilfelle flytting mv. For mer informasjon trykk her

Betalingsvilkår
Dette kapittelet innhold informasjon om betalingsvilkår. Faktureringsrutiner, avregning og forbruksinformasjon. For mer informasjon trykk her

Betingelsen for våre strømprodukter
Vi opererer med flere ulik strømprodukter for at kundene skal kunne velge det produktet som passer for den enkelte. Produktene er under stadig utvikling, så det er lurt å følge med. For mer informasjon trykk her

1. Generelt

Kraftleveringsavtale Øvre Eiker Strøm AS
Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale,
01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende
kraftleveringsavtale av 01.01.2017. Kraftleveringsavtalen vil komme foran vilkårene i
Standard kraftleveringsavtale.

 1. Ved bestilling gir kunden Øvre Eiker Strøm AS fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås
   av Øvre Eiker Strøm AS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i
   kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub.
 1. Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Øvre Eiker Strøm AS ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

 2. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Øvre Eiker Strøm AS og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Øvre Eiker Strøm AS.

 3. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Øvre Eiker Strøm AS all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i «Min side,» med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Øvre Eiker Strøm AS har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 2. Øvre Eiker Strøm AS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Øvre Eiker Strøm AS forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

 3. Strømleveransen fra Øvre Eiker Strøm AS starter etter 2 virkedager.

 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Øvre Eiker Strøm AS anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Øvre Eiker Strøm AS for videreføring av strømavtalen.

 5. Ved flytting kan strømavtalen bli med kunden på ny adresse. Øvre Eiker Strøm AS gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Øvre Eiker Strøm AS som leverandør på den nye adressen.

 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.

 8. Øvre Eiker Strøm AS kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, via direkte skriv til kunde på e-post/ sms eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

3. Betalingsvilkår

a. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan få avregning
månedlig.

b. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår:

- etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk.
- fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk.
- avregning basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk skjer vanligvis ved årsskiftet.

Når Øvre Eiker Strøm AS er betalingsmottaker:

c. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen. Betalingsfrist den 1.hver mnd.

d. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden.
Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet.
Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet.
Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

e. Kunden gir Øvre Eiker Strøm AS fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Øvre Eiker Strøm AS på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Øvre Eiker Strøm AS uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Øvre Eiker Strøm AS avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.

f. Kunden gir videre Øvre Eiker Strøm AS rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Øvre Eiker Strøm AS er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Øvre Eiker Strøm AS ved at det utbetales fra Øvre Eiker Strøm AS eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

g. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Øvre Eiker Strøm AS (org. nr.: 993300012) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Øvre Eiker Strøm AS.

h. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

i. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Øvre Eiker Strøm AS eller strømselskapets innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Øvre Eiker Strøm AS benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.

j. Strømavtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14
dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn

k. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Øvre Eiker
Strøm AS utbetales bare beløp over 200kr.


 

 

4. Betingelser strømavtaler

Nye strømavtaler 2020:

Eiker Spot: Vi selger strømmen time for time basert på spotprisen i strømmarkedet. inkl påslag pr. øre/kWh inklusive elsertifikater. Fastledd pr. mnd.

Grønn Kraft - Vestfossen: Øvre Eiker Strøm AS selger kraft med opprinnelsesgaranti fra Vestfossen kraftverk. Denne kraftavtalen sikrer deg grønn kraft fra Vestfossen kraftverk. Mer kortreist og miljøvennlig strøm får du ikke. Vestfossen kraftverk utnytter fallet fra Eikern til Drammenselva og produserer årlig 10 GWh ren vannkraft. Pluss påslag og elsertifikat. Fastledd pr mnd. Max 500 kunder. 

Eiker Enkel: Et enkelt og rimelig time for time spotprisprodukt . Minimum varighet 6 i mnd. Garantert samme prisavtale med varighet i minimum 6 mnd. Det blir sendt ut prisvarsel i god tid før evt. prisendring                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historiske strømavtaler:

Eiker Smart: Vi selger strømmen time for time basert på spotprisen i strømmarkedet inkl. påslag pr. øre/kWh inklusive elsertifikater. Fastledd pr. mnd. Foreløpig må man eie Tesla og ha True Energy- appen vår for å kunne benytte seg av tilbudet. Snart vil det komme støtte til andre elbiler/ elbilladere også. 

 

Eiker Timespot: En time for time basert spotprisavtale som følger spotprisen i strømmarkedet inkl. påslag pr øre/kWh. Fastledd pr mnd.

 

 

 

 

 

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Gå til Angrerettskjema.