Leveringsbetingelser
blob-path

Leveringsbetingelser

1. Generelt

Kraftleveringsavtale Eiker Strøm AS
Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale,
01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende
kraftleveringsavtale av 01.01.2017. Kraftleveringsavtalen vil komme foran vilkårene i
Standard kraftleveringsavtale.

 1. Ved bestilling gir kunden Eiker Strøm AS fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås
   av Eiker Strøm AS i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i
   kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub.
 1. Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Eiker Strøm AS ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

 2. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Eiker Strøm AS og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Eiker Strøm AS.

 3. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Eiker Strøm AS all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i «Min side,» med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Eiker Strøm AS har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 2. Eiker Strøm AS har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Eiker Strøm AS forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Eiker Strøm AS anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Eiker Strøm AS for videreføring av strømavtalen.

 4. Ved flytting kan strømavtalen bli med kunden på ny adresse. Eiker Strøm AS gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Eiker Strøm AS som leverandør på den nye adressen.

 5. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

 6. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.

 7. Eiker Strøm AS kan etter endt avtaletid 1 måned, endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 30 dagers varsel, via direkte skriv til kunde på e-post/ sms eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. 

3. Betalingsvilkår

a. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan få avregning
månedlig.

b. Avhengig av størrelsen på kundens årsforbruk får kunder et av følgende betalingsvilkår:

- etterskuddsvis fakturering, basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk.
- fakturering med grunnlag i beregnet beløp, basert på forventet forbruk.
- avregning basert på reelt eller forventet (stipulert) forbruk skjer vanligvis ved årsskiftet.

Når Eiker Strøm AS er betalingsmottaker:

c. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen. Betalingsfrist den 1.hver mnd.

d. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden.
Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet.
Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet.
Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

e. Kunden gir Eiker Strøm AS fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Eiker Strøm AS på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Eiker Strøm AS uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Eiker Strøm AS avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.

f. Kunden gir videre Eiker Strøm AS rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Eiker Strøm AS er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Eiker Strøm AS ved at det utbetales fra Eiker Strøm AS eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

g. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Eiker Strøm AS (org. nr.: 993300012) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Eiker Strøm AS.

h. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

i. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 14 dager fra produksjon av faktura, kan Eiker Strøm AS eller strømselskapets innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Eiker Strøm AS benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.

j. Strømavtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14
dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn

k. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Eiker Strøm AS utbetales bare beløp over 200kr.


 

 

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.»

Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Gå til Angrerettskjema.

4. Betingelser strømavtaler

Eiker Spotpris: Vi selger strømmen time for time basert på spotprisen i strømmarkedet. inkl påslag pr. øre/kWh inklusive elsertifikater. Fastledd pr. mnd. Varighet minimum 1 mnd.